Skip to main content

Typy otázok v dotazníkovom systéme a ich použitie

Základnou časťou každého dotazníku sú otázky. Správne položené a naformulované otázky zvýšia kvalitu celého prieskumu. V článku sa podrobnejšie  pozrieme na jednotlivé typy otázok a kedy je vhodné dané otázky použiť.

Pre jednoduchšiu orientáciu v našom dotazníkovom systéme surveyis.cool, sme rozdelili otázky do piatich hlavných kategórií, ktoré zodpovedajú najčastejšie používaným typom otázok. V bezplatnej verzii systému je k dispozícii deväť základných typov otázok. V rozšírenej platenej licencii dotazníkového softvéru môžete využívať až 16 typov otázok (označené farebne).

 1. Otvorená otázka
  • jedna odpoveď
  • viac odpovedí
 2. Výberová otázka
  • jedna odpoveď
  • jedna odpoveď v rozbaľovacom zozname
  • viac odpovedí
 3. Maticová otázka
  • jedna odpoveď
  • viac odpovedí
 4. Číselná otázka
  • číselná otázka
  • číselné zhrnutie otázky
  • číselná otázka typu číselná mriežka
  • slider-posúvač
  • viac-sliderová otázka
 5. Dátumová otázka
  • Otázka na dátum/čas
 6. Špeciálne otázky
  • AB test
  • Overenie textu
  • Informácie

Pri každej otázke vždy vyplňte Názov otázky – to je interná informácia pre vás. Dôležité je uviesť Text otázky, ktorý sa bude zobrazovať respondentom. Ak chcete, aby otázka bola povinná, nastavte pole Povinná odpoveď  na hodnotu ÁNO.

Otvorené otázky

Otvorené otázky vyžadujú, aby respondenti odpoveď na otázku napísali svojimi slovami.  Výhodou je, že sa môžu objaviť nové pohľady na skúmanú problematiku. Otvorené položky sa však ťažšie vyhodnocujú, preto je potrebné ich používať opatrne. V našom systéme si môžete vybrať z dvoch typov otvorených otázok. Pri prvom type Otvorená otázka-jedna odpoveď respondent napíše vlastnými slovami jednu odpoveď.

Druhý typ Otvorená otázka-viac odpovedí znamená, že respondent vypíše viac vlastných odpovedí.

Podľa toho, či vaša otázka bude viesť k dlhej odpovedi alebo stačí krátky text, môžete si vybrať v políčku Typ odpovede možnosť  “dlhý text“ alebo „krátky text“.

Výberová otázka

Pri výberových alebo často sa používa aj označenie zatvorených otázkach si respondent vyberá z vopred daného počtu odpovedí. V rámci systému máte na výber až tri typy Výberovej otázky, podľa toho či potrebujete, aby respondent vybral iba jednu odpoveď; alebo chcete aby označil viac odpovedí.

Ak chcete, aby sa odpovede respondentom vždy náhodne premiešali, a neboli v statickom nemennom poradí, nastavte políčko „Náhodné možnosti triedenia“ na hodnotu ÁNO.  V položke „Počet zamiešaných otázok“ nastavte počet možností, ktoré chcete, aby sa miešali (ak je na výber zo štyroch možností, nastavte 4; ak je na výber päť možností nastavte 5).

Výberová otázka – jedna odpoveď v rozbaľovacom zozname znamená, že respondent si vyberie jednu odpoveď z rozbaľovacieho zoznamu.

Polouzavreté otázky

Obľúbeným a v dotazníku často používaným typom otázok sú tzv. polouzavreté otázky, ktoré predstavujú  kombináciu uzavretej a otvorenej položky. Ponúkajú možnosť voľby odpovede, pričom sa ponúka aj výber s otvoreným zakončením. Na rozdiel od zatvorených položiek tu môže respondent buď zvoliť niektorú z ponúkaných alternatív, alebo dopísať vlastnú odpoveď. Od otvorenej položky sa líšia tým, že odpoveďou je väčšinou len jedno alebo niekoľko slov. Polouzavretú otázku vytvoríte tak, že si vyberiete typ otázky Výberová otázka-jedna odpoveď alebo Výberová otázka-viac odpovedí. V časti Možnosti, kde píšete možnosti výberu odpovedí, označíte políčko „Vlastná odpoveď“. Ak chcete, aby bola „Vlastná odpoveď“ povinná, zaškrtnite políčko „Povinné“.

Finálna polouzavretá otázka vyzerá takto:

Maticová otázka

Maticová otázka má formu tabuľky a je to uzavretá otázka, ktorá žiada respondentov, aby vyhodnotili jednu alebo viac riadkových položiek pomocou rovnakej sady možností stĺpcov.

Jediný rozdiel medzi Maticovou otázkou-jedna odpoveďMaticová otázka- viac odpovedí je, že pri „jednej odpovedi“ si respondent môže vybrať iba jednu odpoveď v riadku. Pri možnosti „viac odpovedí“ si môže vybrať viac ako jednu odpoveď v riadku. Systém umožňuje nastaviť limity na minimálny a maximálny počet vybratých odpovedí v jednom riadku.

Všeobecne platí, že maticovú otázku je vhodné použiť keď chceme získať viac odpovedí v rámci jednej otázky. Maticovú otázku použite, keď potrebujete získať viac rôznych odpovedí s rovnakou premennou.

Číselná otázka

Tento typ otázok žiada respondentov, aby odpovedali číslom alebo percentami. Najčastejšie sa tieto otázky týkajú výdavkov domácnosti alebo strávených hodín.  Pri číselných otázkach môže respondent do odpovede napísať iba číslo! Číselnú otázku môžete použiť  aj v rámci formulárov na otázku „Uveďte svoje telefónne číslo“ .

Je dôležité, aby ste nastavili „Typ číselnej odpovede”. Môžete si vybrať z možností: celé číslo, desatinné číslo, symbol dollar, symbol euro, celé percentá, desatinné percentá. Pri desatinných číslach je potrebné desatinné miesto oddeliť „bodkou .“ nie „čiarkou ,“.

Náhľad Číselnej otázky:

Číselné zhrnutie otázky a Číselná mriežka

Otázky typu Číselná zhrnutieČíselná mriežka majú rovnaký koncept. Jediný rozdiel je, že v otázke typu číselná mriežka môžete možnosti výberu kategorizovať.

Najlepšie využitie otázky typu Číselné zhrnutie je keď potrebujeme, aby respondent rozdelil svoj napr. čas, príjem atď. na jednotlivé položky. Napr.: Koľko % platu ide na jednotlivé výdavky domácnosti, pričom spolu to musí vytvoriť 100%. Koľko hodín denne minie na jednotlivé činnosti.

V nastaveniach otázky do políčka „Zobraziť celkovo“ uveďte celkovú sumu, ktorú môžu respondenti rozdeliť k jednotlivým položkám. Suma jednotlivých možností nemôže byť vyššia ako celková suma. V časti „Zobraziť jednotky“ môžete nastaviť typ číselnej jednotky podľa typu odpovede, ktorý chcete získať (napr. hodiny). Nezabudnite, že typ odpovede by sa mal meniť v závislosti od jednotky merania, ktorú ste nastavili.

Finálny náhľad Číselné zhrnutie otázky:

Otázka typu Slider a Viac-sliderova otázka

Slider alebo tzv. posuvná otázka je ideálna ak chcete, aby respondent vyjadril svoju spokojnosť na číselnej stupnici.  Viac-sliderova otázka znamená, že v rámci jednej otázky môžete použiť viac posúvačov/sliderov.

V tomto type otázky je dôležité, aby ste v texte otázky jasne zadefinovali  čomu zodpovedajú jednotlivé čísla na stupnici (napr. 1=veľmi spokojný, 10=úplne nespokojný). V políčku „Predvolená poloha slidera“ určte, na ktorom čísle sa bude nachádzať ukazovateľ slidera.

Finálny vizuál Posuvnej otázky – slider:

Finálny vizuál Viac-sliderovej otázky:

Vyššie vymenované sú najčastejšie používané otázky v dotazníkoch. Existujú ešte špeciálne otázky ako napr. Otázka na Dátum/čas, AB test a pod. Tie vám prinesieme v ďalšom článku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *