Skip to main content

Metodológia prieskumov

Kvalitatívny prieskum je zameraný na otázky motivácie, na psychologické aspekty postojov, vedomé a nevedomé príčiny správania sa pri nákupe, vnímania reklamy, zaznamenávania predstáv o jednotlivých značkách. K najzákladnejším metódam patria skupinové rozhovory a hĺbkové rozhovory.

1 . Individuálne hĺbkové rozhovory (In- depth interviewing)

 • Hĺbkový spôsob skúmania názorov respondentov
 • Výhodou je možnosť detailného skúmania názorov každého jednotlivého respondenta bez ovplyvnenia inými
 • Vhodný je najmä pre vysoko odborne zamerané prieskumy a pri citlivých témach

2 . Skupinové rozhovory (Focus Group)

 • Najbežnejšou metódou kvalitatívneho prieskumu
 • Je možné ich použiť pri väčšine prieskumných problémov, kde skupinová dynamika pomáha k lepšiemu pochopeniu ľudského správania
 • Zväčša sa jedná o skupiny 4 až 10 ľudí

Kvantitatívny prieskum je reprezentatívny prieskum na určitej vzorke respondentov, ktorá reprezentuje základný súbor a opisuje daný stav v konkrétnom čase. Vybraná vzorka by mala spĺňať aspoň 5 kritérií reprezentatívnosti: pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, región. Samotná realizácia kvantitatívneho prieskumu spočíva v systematickom zhromažďovaní údajov prostredníctvom dotazníkov. Dotazník nie je len nástrojom prenosu údajov, ale aj štandardizuje podmienky prieskumu všetkých respondentov.

1 . PAPI (Pencil and Paper interviewing)

 • Individuálne rozhovory prostredníctvom papierových dotazníkov
 • Pri tejto metóde je nutný osobný kontakt s respondentom

2 . CATI (Computer assisted telephone interviewing)

 • Telefonické dopytovanie
 • Táto technika predstavuje telefonický rozhovor, počas ktorého pýtajúci kladie respondentovi otázky a získané odpovede priebežne zaznamenáva do elektronického dotazníka

3 . CAPI (Computer assisted personal interviewing)

 • Dopytovanie prostredníctvom PC
 • Ide o techniku dopytovania, kedy v rámci osobného kontaktu kladie pýtajúci sa respondentovi otázky a získané odpovede značí do elektronického dotazníka zobrazeného na prenosnom multimediálnom zariadení (tablet, notebook, smartphone)

4 . CAWI (Computer assisted web interviewing)

 • Online dotazník
 • Metóda, pri ktorej je vytvorený internetový dotazník, na ktorý respondenti odpovedajú elektronicky (prostredníctvom PC, tablet, smartphone).

Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Kvalitatívny výskum umožňuje zbierať množstvo informácií o veľmi malom počte ľudí a vytvárať tak nové hypotézy, porozumenia a nové teórie. Kvantitatívny výskum vďaka dostatočne veľkej vzorke umožňuje vykonávať štatistické spracovania pomocou celej šírky rôznych operácií a analýz.

Pri metóde PAPI alebo CAPI je obrovskou výhodou osobný kontakt, nakoľko nie každý respondent má prístup k internetu. Respondenti týmto metódam dôverujú a nemajú obavy zo zneužitia dát. Metóda CATI sa veľmi hodí pre kratšie dotazníky alebo B2B prieskumy, ktoré realizujú anketári v rôznych firmách s ľuďmi, ktorí pracujú na rôznych pozíciách. CAWI alebo online dotazníky sú populárne, umožňujú využívanie multimédií  a respondenti môžu odpovedať kdekoľvek a kedykoľvek. Táto metóda umožňuje okamžitú kontrolu dát.

Je iba na Vás, ktorú metódu si vyberiete 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *